ดีแทคและเทเลนอร์กรุ๊ปร่วมสนับสนุนองค์การสหประชาชาติในโครงการ Global Goals

   24 กันยายน 2558 – ดีแทคและเทเลนอร์กรุ๊ปร่วมรณรงค์โครงการ Global Goals ของสหประชาชาติ เดินหน้าพันธกิจ 17 ประการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายบอกต่อให้คน 7 พันล้านคน รับรู้ใน 7 วัน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เป็นวันที่องค์การสหประชาติ จะเชิญชวนให้รัฐสมาชิกจาก 193 ประเทศทั่วโลก ร่วมผลักดันโครงการ Global Goals 17 ประการ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในการขจัดความยากจน หยุดความหิวโหย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม ภายใน 15 ปีจากนี้ (ดูเป้าหมายทั้งหมดได้จาก www.globalgoals.org/now)

ดีแทคและเทเลนอร์มี วิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เป็นที่มาของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่จะเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า และการพัฒนา เรามุ่งดำเนินการตามพันธสัญญาภายใต้จุดมุ่งหมายเรื่อง Internet for All สนับสนุนให้ผู้คน 200 ล้านรายทั่วโลกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี 2560 เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ บริการต่างๆ ที่สำคัญ และโอกาส เพื่อการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกๆ คน

ด้วยการสนับสนุนจาก หน่วยธุรกิจต่างๆ ของเทเลนอร์กรุ๊ป จะมีการส่งข้อความไปถึงลูกค้า 86 ล้านคนทั่วโลก และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้คนอย่างน้อย 14 ล้านคนได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ซิคเว่ เบรคเก้ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเลนอร์กรุ๊ป กล่าวว่า “เทเลนอร์ขอย้ำความมั่นใจว่า จะนำโมบายล์เทคโนโลยีมาสร้างให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเชื่อมต่อ เพื่อเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สุขภาพและการศึกษา ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งความพยายามนี้สอดคล้องกับเป้าหมายเกี่ยวกับ Global Goals ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่วงปี 2558 – 2573 ขององค์การสหประชาชาติ”

ลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “ดีแทคภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ Global Goals เราจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้และตื่นตัวของประชาชน และมีส่วนผลักดันการแก้ไขปัญหาจากระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่ว โลก และสร้างผลกระทบด้านบวกให้เกิดขึ้นกับโลกของเรา”

โปรดเข้าร่วมกับเรา ในการกระจายเรื่องดีๆ เกี่ยวกับ Global Goals ให้ทุกคนได้รับรู้

1. End poverty in all its forms everywhere
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ในทุกพื้นที่

2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
หยุดความหิวโหย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร พัฒนาโภชนาการให้ดีขึ้น และส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน

3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
สร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนทุกวัย

4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
รับประกันการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรมอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สำหรับทุกคน

5. Achieve gender equality and empower all women and girls
บรรลุเป้าหมายสร้างความเสมอภาคทางเพศพร้อมทั้งสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงทุกคน

6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
รับประกันที่จะมีน้ำเพียงพอด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงสุขอนามัยที่ดีของทุกคน

7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
รับประกันการเข้าถึงพลังงานใหม่ที่ยั่งยืน ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้

8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จัดให้มีการจ้างงานที่ดีสำหรับทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบ

9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ส่งเสริมอุตสหกรรมแบบยั่งยืนและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

10. Reduce inequality within and among countries
ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานโดยรวมมีความปลอดภัย มั่นคงและยั่งยืน

12. Ensure sustainable consumption and production patterns
รับประกันการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน

13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางน้ำทั้งในมหาสมุทรและทะเลอย่างยั่งยืน

15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
ป้องกัน ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศพื้นดินและการบริหารจัดการ ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพของผืนดินเป็นทะเลทราย และพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน

16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
ส่ง เสริมให้เกิดความสงบสุขและร่วมกันพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ทำให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและร่วมสร้างสถาบันที่รับผิดชอบผู้คนใน ทุกระดับ

17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
สร้างความเข้มแข้งให้กับวิธีการดำเนินงานและการฟื้นฟูความร่วมมือในระดับโลกเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ถูกใจบทความนี้  0