สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าเยี่ยมชมดีแทค

DTAC_0398

  12 กุมภาพันธ์ 2559 – นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา)  และคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ให้การต้อนรับนายธวัชชัย พิทยโสภณ (ที่ 4 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และคณะ ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.  เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค

DTAC_0398

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” ได้เข้าเยี่ยมชมดีแทค ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนของไทยที่ประสบความสำเร็จในการบริหารและการมีธรรมาภิบาลที่ดีในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมดีแทคก็เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่ประสบความสำเร็จ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีมาตรฐาน ที่ส่งให้ ดีแทค ได้รับรางวัล 2 รางวัลใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา คือ  “5 Star Excellent CG Scoring” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD  และรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies” จาก ASEAN Capital Markets Forum และ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า ดีแทค เป็นบริษัทไทยที่มีการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในระดับประเทศและระดับสากล

ความสำเร็จของดีแทคนั้น เป็นผลมาจากการที่ดีแทคได้ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงความทุ่มเทของคณะกรรมการและผู้บริหาร จึงทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมเยี่ยมชมบริษัทและพบปะกับผู้บริหาร

ในงานนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการจากผู้บริหารของดีแทค รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมดีแทคเฮาส์ สถานที่ทำงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และห้องปฏิบัติการ Network Operating Center หรือ NOC ทีควบคุมการทำงานระบบโครงข่ายที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 ถูกใจบทความนี้  0