ไมโครซอฟท์มอบรางวัล 10 คุณครูหัวใจไอที

Thailand Innovative Teacher_Group photo 2 (1)

รางวัลแด่ 10 คุณครูไทยผู้มีผลงานดีเด่นในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการสอน

ใน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016

Thailand Innovative Teacher_Group photo 1

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหลังที่ 3 จากซ้าย) และนายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหลังที่ 3 จากขวา) ร่วมมอบรางวัลแก่ 10 ครูไทยผู้มีผลงานดีเด่นในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการสอน ในกิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ 14 มีนาคม 2559 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประกาศผลครูหัวใจไอที ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 (ไทยแลนด์ อินโนเวทีฟ ทีชเชอร์ ลีดเดอร์ชิพ อวอร์ด 2016) โดยในปีนี้มีครู 10 ท่าน จากครูทั้งสิ้น 4,800 ท่านทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยผลงานอันโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพาร์ทเนอร์ อิน เลิร์นนิ่ง (Partners in Learning) ริเริ่มโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับภาคการศึกษาทั่วโลกในการสร้างเครือข่ายและชุมชนครูที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนทั่วโลก

ที่ผ่านมาได้มีผลสำรวจของไมโครซอฟท์กับครูจำนวน 200 คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่าครูทั้งหมดเห็นพ้องว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาการระบบศึกษาในอนาคต และครูเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96) ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว และร้อยละ 95 เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีในการปฏิรูปการศึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอน โดยมองว่าเทคโนโลยีสามารถยกระดับการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการสอนของตัวคุณครูเองและช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการสื่อสารกับนักเรียน

“ครูผู้สอนตระหนักว่าเทคโนโลยีมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงการศึกษาและช่วยให้เยาวชนเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนหลายท่านมีแนวทางการสอนที่สร้างสรรค์และน่าประทับใจผ่านเทคโนโลยี ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่เรียนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับผมครูเปรียบเหมือนยอดมนุษย์ที่มุ่งมั่นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยพยายามหาทางฉีกกรอบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ สร้างสรรค์เนื้อหาผนวกกับสื่อทางเทคโนโลยี เพื่อนักเรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด” นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด กล่าว

อย่างไรก็ดี การสำรวจในครั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงหลายสิ่งที่ท้าทายของครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคุณครูให้ความเห็นว่าอุปสรรคในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนคือ 1) การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ (ร้อยละ 53) 2) การขาดเงินทุน (ร้อยละ 51) และ 3) การขาดการผสมผสานที่ดีพอระหว่างเทคโนโลยีและบทเรียน (ร้อยละ 46) ซึ่งความท้าทายทั้ง 3 ประการนี้ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีแบบองค์รวม และการสำรวจยังพบอีกว่าครูต้องการเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการสอนคือ 1) การสร้างบทเรียนหรือเนื้อหาที่ออกแบบสำหรับตัวบุคคลโดยเฉพาะ (ร้อยละ 57) 2) มีเทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนคล้อยตามและสนุกขึ้น (ร้อยละ 56) และ 3) บริการอันชาญฉลาดที่ช่วยบริหารจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียน (ร้อยละ 46)

ด้วยเหตุนี้ กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 จึงมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นให้ครูทุกระดับชั้น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณครูภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ใน 10 ครูผู้ได้รับรางวัล กล่าวว่า “ในโครงการ Partners in Learning ไมโครซอฟท์ได้มีการอบรมคุณครูให้รู้จักเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน อย่างการใช้โปรแกรมต่างๆ อาทิ Sway ในการสร้างผลงานออนไลน์ การทำอีบุ๊คด้วย PowerPoint การใช้ OneDrive เพื่อเก็บภาพหรือวีดีโอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้วิธีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการสอน นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนทำให้นักเรียนหันมาสนใจการเรียนมากขึ้น ทั้งยังกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งตัวเด็กนักเรียนสามารถนำโปรแกรมต่างๆ ไปฝึกฝนและใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหรือชุมชนได้”

นางสาวสุรางคณา ศรีสวัสดิ์ จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน กล่าวเสริมว่า “เทคโนโลยีสามารถช่วยส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ เติมเต็มทักษะในทางสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน เช่น หากตั้งโจทย์ให้นักเรียนหาข้อมูลเรื่องน้ำ นักเรียนจะสนุกในการค้นหาข้อมูลด้วย search engine  และตื่นเต้นไปกับข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้ค้นพบ เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้มาสร้างเรื่องราวผ่านโปรแกรมต่างๆ อาทิ Word หรือ PowerPoint โดยครูจะทำหน้าที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสะท้อนวิธีคิดและเทคนิค นักเรียนเองสามารถเลือกประเด็นที่น่าสนใจมาตั้งเป็นโจทย์ใหม่ได้เรื่อยๆ ซึ่งทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีได้ทำหน้าที่จุดประกายให้เด็กต่อยอดการเรียนรู้ต่อไปได้เรื่อยๆ”

“เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่คำตอบ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อคุณครูผู้สอนต่างเข้าใจและรู้จักการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารหรือความเข้าใจในเทคโนโลยี และไมโครซอฟท์ก็พร้อมเป็นกำลังสำคัญให้กับครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนเพื่อผลสำเร็จที่ดียิ่งกว่า และเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับการศึกษาไทย” นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวสรุป

คุณครู 10 ท่านผู้ชนะเลิศ ในโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 ได้แก่

image024

นายจันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จากโครงงาน “รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ(PPP C AA Model)ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์”

 

นายชนกนันท์ พะสุโร โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดยะลา จากโครงงาน “การเรียนการสอนแบบภควันตภาพ[1]เพื่อนักเรียนในศตวรรษที่ 21”

image026

นางสาวโซเฟีย อีซอ โรงเรียนมหาราช 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากโครงงาน “ห้องเรียนคณิตศาสตร์บูรณาการสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Math บ้านเรา) By ครูเฟีย”

image027

นายนวัช ปานสุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี จากโครงงาน “การเรียนด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์แบบสเต็มศึกษา”

 

นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จากโครงงาน “Technology QR Code by WBI วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ​”

 

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จากโครงงาน “การใช้โปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ส่งเสริมความเข้าใจและฝึกวิจัยการโคจรของวัตถุท้องฟ้า”

 

นายศุภโชค พุทธิสารวิมล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา จากโครงงาน “เรียนรู้ สนุกคิด กับฟิสิกส์ ผ่านระบบ ICT ด้วยเทคโนโลยีพื้นฐานและการทดลองเสมือน”

 

นายสิทธิชัย ผ่องใส โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงงาน “คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงาน”

 

นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากโครงงาน “ห้องเรียน “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ในศตวรรษที่ 21”

image033

นางสาวสุรางคณา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จากโครงงาน “เรียนเล่นให้เป็นเรื่อง”

 

 

นอกจากนี้ ครูผู้ชนะเลิศทั้ง 10 ท่าน ในปีนี้  ยังได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ด้วย

[1] การศึกษาภควันตภาพ หรือ Ubiquitous Education เป็นระบบการศึกษาแห่งอนาคตที่เป็นการศึกษาแบบองค์รวมผ่านทางเทคโนโลยี แนวคิดของการศึกษาภควันตภาพคือการศึกษาที่ไม่คำนึงถึงระยะทาง (การศึกษาทางใกล้ หรือ เผชิญหน้าในห้องเรียน และการศึกษาทางไกล หรือ เรียนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน) โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาถูกใจบทความนี้  0