dtac statement (Apr 5) – กรณีผู้ประมูลเสนอจ่ายค่าใบอนุญาตตามราคาผู้ชนะเดิม

dtac-logo

  ดีแทคอยู่ในสถานะผู้ถือครองคลื่นความถี่สำหรับให้บริการที่แข็งแกร่งมากถึง 50MHz โดยบริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้คลื่นตามแผนที่ต้องการในการประมูลคลื่นประมาณปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากกรณีที่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) มีความประสงค์จะจ่ายค่าใบอนุญาตตามราคาของแจสเพื่อครอบครองคลื่น 900 MHz นั้น ดีแทคยังไม่ได้รับการแจ้งเป็นทางการจาก กสทช. ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

dtac-logo

ดีแทคอยู่ในสถานะผู้ถือครองคลื่นความถี่สำหรับให้บริการที่แข็งแกร่งมากถึง 50MHz โดยบริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้คลื่นตามแผนที่ต้องการในการประมูลคลื่นประมาณปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากกรณีที่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) มีความประสงค์จะจ่ายค่าใบอนุญาตตามราคาของแจสเพื่อครอบครองคลื่น 900 MHz นั้น ดีแทคยังไม่ได้รับการแจ้งเป็นทางการจาก กสทช. ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป


DTAC currently has a very strong spectrum portfolio of 50 MHz and we are confident about getting the spectrum we need to serve our customers by 2018.  On AWN willingness to pay Jas price for the 900 MHz slot, we haven’t seen the alleged letter, DTAC will have to discuss this with its board before commenting.ถูกใจบทความนี้  1