รองนายกรัฐมนตรี ประจินฯ มั่นใจไทยพร้อมก้าวสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์

S__573447

  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ในงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสนับสนุนได้ในทุกกิจกรรม ไม่ว่า    จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปในชีวิติประจำวัน เรื่องของ e-Learning, e-Book, e-Library รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข ในแง่ของการรักษาพยาบาล ที่ผู้ป่วยอาจไม่สามารถเดินทางพบแพทย์ ก็สามารถใช้โครงข่ายนี้เข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้  

S__573447

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ในงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสนับสนุนได้ในทุกกิจกรรม ไม่ว่า    จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปในชีวิติประจำวัน เรื่องของ e-Learning, e-Book, e-Library รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข ในแง่ของการรักษาพยาบาล ที่ผู้ป่วยอาจไม่สามารถเดินทางพบแพทย์ ก็สามารถใช้โครงข่ายนี้เข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้

 

S__573449

นอกจากนี้ ในเรื่องของการค้าขายในชุมชน จากการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาดและการผลิตสินค้า มีการขายสินค้าได้น้อยแต่เมื่อมีระบบไอซีที ระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามา      ในพื้นที่ ผู้ประกอบการในชุมชนเข้าใช้บริการ ใส่ข้อมูลสินค้าเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดโอกาสในการซื้อขายสินค้าได้มากขึ้น

 

S__573450

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานชัดเจนว่าในปี 2559 – 2560 จะใช้งบประมาณจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน ในการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมดครอบคลุมทั่วประเทศ งบประมาณจำนวน 5 พันล้านบาท    ในการเสริมขีดความสามารถในการใช้โครงข่ายเพื่อสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจำนวน 3.7 พันล้านบาท ในการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านข้อมูล (Data) และพัฒนาบุคลากรที่จะดูแลในเรื่องระบบไอซีที ในส่วนนี้เรียกว่าเป็นโครงการที่มีความชัดเจนและเกิดขึ้นแน่นอน อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ   กับภาคประชาชน การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 หมื่นแห่ง ลงไปยังชุมชนต่างๆ จะเกิดระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560 อย่างแน่นอน ซึ่ง 4 หมื่นแห่ง ประกอบด้วย ที่ทำการชุมชน สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่บ้านชายขอบ เพราะฉะนั้นในปี 2560 มั่นใจได้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศ

S__16924886

“ประเทศไทยยังมีศักยภาพในเรื่องการลงทุนอีกหลายด้าน ทั้งด้านไฟเบอร์ออฟติค ดาต้า การบริการรูปแบบ Wi-Fi การบริการสมาร์ทโฟน มีอนาคตอย่างแน่นนอน จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการมั่นใจว่ารัฐบาลโดยกระทรวงไอซีที จะใช้เม็ดเงินที่กล่าวมาในการลงทุนอย่างคุ้มค่าด้วยความโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ นอกจากนั้นกระทรวงไอซีทีจะอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนภายใต้หลักการประชารัฐ” รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่สุด

 ถูกใจบทความนี้  0