ดีแทค ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการจัดทำหนังสือ ‘คอร์รัปชั่น: ความรู้ฉบับพกพา

dtac - anti corruption

  8 มิถุนายน 2559 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ย้ำจุดยืนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้หลักปฏิบัติจริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล ล่าสุด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ ‘คอร์รัปชั่น: ความรู้ฉบับพกพา’ แปลจากต้นฉบับ Corruption: A Very Short Introduction ของ เลสลี โฮล์มส์ โดย ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และดร.พิเศษ สอาดเย็น 

 

dtac - anti corruption
คอร์รัปชั่นคือปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศที่ส่งผลกระทบเชิงลบในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ซึ่งดีแทคให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2555 การจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนั้น ยังได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัท เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นอีกด้วย

บรรยายภาพ (จากซ้าย) นายบรรยง พงษ์พานิช คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดร.รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมเสวนาหัวข้อ การต่อสู้กับคอร์รัปชั่น: มองโลก มองไทย ในงานเปิดตัวหนังสือ ‘คอร์รัปชั่น: ความรู้ฉบับพกพา’ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ถูกใจบทความนี้  0