Vivo X5 สามารถอัพเกรดรวมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเครื่องได้แล้วที่ศูนย์บริการ

Line-OH-+-Facebook-X5-partition

  เนื่องด้วยสมาร์ทโฟนวีโว่รุ่น X5 ได้มีการอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่คือโหมด MTP หรือโหมดการรวม ระบบพื้นที่ความจำเครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทางศูนย์จึงมีเงื่อนไขในการอัพเกรด ดังต่อไปนี้ 

 

Line-OH-+-Facebook-X5-partition
1. ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าอยู่ในสภาพดีไม่มีความชื้นหรือไม่ผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

2. ในกรณีที่ลูกค้าหมดประกันจากการโดนความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกและได้ทำการเปลี่ยนเป็นอะไหล่ดีเรียบร้อยแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย

3. ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าไม่ได้อยู่ในขอบเขตประกัน มีความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาด ในการอัพเกรดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

4. ในกรณีที่สมาร์ทโฟนของลูกค้าเคยผ่านการ ROOT มาแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ดหรือระบบภายใน ทางศูนย์บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

หมายเหตุ
เวลาในการให้บริการของแต่ละศูนย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จึงควรโทรสอบถามก่อนเดินทางเข้ารับบริการทุกครั้ง และทำการสำรองข้อมูลมาก่อนการนำเครื่องเข้ามาอัพเกรด

 ถูกใจบทความนี้  1