CAT เดินหน้าจับมือพันธมิตรด้านโทรคมนาคมชั้นแนวหน้าของเอเชีย เพื่อก้าวสู่ “ASEAN Digital Hub”

cat

  รัฐบาลไทยประกาศความพร้อมในการเป็น “ASEAN Digital Hub” เดินหน้าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนำความแข็งแกร่งในทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งและศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมของไทย มาเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สนับสนุนการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของไทยรวมไปถึงประเทศต่างๆ ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมากขึ้น โดยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านโครงข่ายพื้นฐานระหว่างประเทศ (Hard Infrastructure) เป็นรากฐานสำคัญ และเนื่องในโอกาสที่รัฐบาลไทย เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่ง ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการสร้าง Connectivity เชื่อมโยงระหว่างไทยและอินเดียในภาพรวม ที่ครอบคลุมทั้งเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที   เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ “ASEAN Digital Hub”   

 

cat1
รัฐบาลไทยประกาศความพร้อมในการเป็น “ASEAN Digital Hub” เดินหน้าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนำความแข็งแกร่งในทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งและศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมของไทย มาเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สนับสนุนการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของไทยรวมไปถึงประเทศต่างๆ ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมากขึ้น โดยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านโครงข่ายพื้นฐานระหว่างประเทศ (Hard Infrastructure) เป็นรากฐานสำคัญ และเนื่องในโอกาสที่รัฐบาลไทย เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่ง ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการสร้าง Connectivity เชื่อมโยงระหว่างไทยและอินเดียในภาพรวม ที่ครอบคลุมทั้งเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที   เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ “ASEAN Digital Hub”

 ถูกใจบทความนี้  0