CAT ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา การสร้างบรรทัดฐานในงานบริการไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL

 การขับเคลื่อนประเทศเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลไทยนั้น  ได้สร้างความตระหนักและตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีให้แก่ทุกภาคส่วน  ในแวดวงไอทีของไทยก็เช่นกัน  การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสามารถพัฒนาการบริการและองค์กรได้ ซึ่งระบบการจัดการด้านการบริหารงานด้านไอทีที่ดีนั้น จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ ควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT หนึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลรายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีระบบโครงข่ายครอบคลุมมากที่สุด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการจัดการด้านการบริหารงานด้านไอทีมาโดยตลอด โดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา CAT ได้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา “การสร้างบรรทัดฐานในงานบริการไอที ด้วยมาตรฐาน ITIL”

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสร้างและพัฒนาแผนงานระบบการให้บริการไอทีและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของประเทศ ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม มาเป็นวิทยากร

ดร.วิรินทร์ กล่าวในงานสัมมนาว่า “ ITIL”  (Information Technology Infrastructure Library) เป็นมาตรฐานที่กลั่นกรองมาจากนักคิด นักปฏิบัติ ผู้ให้บริการระบบไอทีและโทรคมนาคมระดับโลกหลายแห่ง ที่ได้รับการยอมรับและนิยมมาปฏิบัติใช้งานทั่วโลก

ซึ่งในประเทศไทย หลายๆ องค์กรได้มีความพยายามที่จะนำเอา ITIL มาปรับใช้ในองค์กร แต่มักประสบปัญหา อาทิ การนำไปปรับใช้ได้เพียงบางส่วน หรือการนำ ITIL ไปใช้แล้วยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ตั้งแต่ วิธีการปรับใช้ ITIL บนความต้องการด้านบริการไอทีแบบต่างๆ  ,Key Management ของ ITIL ,วิธีการจัดทำ KPI,วิธีการพัฒนา Process เพื่อรองรับ IT Services, วิธีการนำเอา Process ไปใช้งานด้านบริการไอที รวมถึงวิธีการนำเครื่องมือบริหารจัดการที่ ITIL รับรองมาใช้ในองค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าเต็มขีดความสามารถ เพิ่มโอกาสและขยายช่องทางในการแข่งขันให้มีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Business Service, IT Service และ IT Function ให้ครอบคลุม IT Service Management Lifecycle อย่างเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น “

นับเป็นอีกหนึ่งงานสัมมนาดีๆ ที่ให้ความรู้แก่บุคลากรในวงการไอที โดยวิทยากรที่มากประสบการณ์ รู้ลึก รู้จริง มาบรรยายในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 150 คน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 ถูกใจบทความนี้  0