ซิป้าชูโครงการ Tech Startup ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีพร้อมจับมือสถาบันการศึกษาสร้าง “ว่าที่ผู้ประกอบการ Tech Startup”

ศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการSIPA

 ภายหลังสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้าประกาศจุดยืนเน้นย้ำภารกิจอยู่คู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยเดินหน้าโครงการ Tech Startup จับมือสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจรูปแบบใหม่เชิงเศรษฐกิจดิจิทัล โดยพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินทุน 

 

ศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการSIPA
นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) หรือ ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยี รวมไปถึงคำนิยามกลุ่มบุคคลที่มีไอเดียแต่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยี มีการประสานการทำงานในเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกำลังคนทางด้านดิจิทัล (Digital Workforce) รุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมา เป็นการเตรียมพร้อมด้านกำลังคน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ซึ่งมีความจำเป็นมากในการจัดทำแผนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดทักษะในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ บนพื้นฐานของนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการ Tech Startup ในขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในมุมมองที่น่าสนใจคือ การเข้าไปพูดคุยเจรจากับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อคัดสรรค์สถาบันที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมโครงการ เพื่อเร่งสร้างไอเดียเฟ้นหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ก่อให้เกิดเป็นโมเดลเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป โดยล่าสุดมีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ หรือ SIPA Tech Startup Club ขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยอยู่ระหว่างรับสมัครและคัดเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในปีแรกคาดไว้จะมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่าจำนวน  40 แห่ง เพื่อเป็นเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นศูนย์กลางการส่งข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม เพื่อสร้าง “ว่าที่ผู้ประกอบการ Tech Startup” ขึ้นในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมอาจารย์ที่รับผิดชอบ Tech Startup Club ในแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางเพื่อนำแต่ละแรงบันดาลใจมาพัฒนาเป็นต้นแบบธุรกิจขึ้นมา โดยซิป้าจะจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคมนี้

โดยคาดว่าในปีแรกนี้เครือข่าย SIPA Tech Startup Club จะสามารถทำให้เกิดแนวคิดดิจิทัลรูปแบบใหม่กว่า 300 ไอเดีย และสามารถนำมาพัฒนาเป็นต้นแบบได้กว่า 100 ผลงาน  ทั้งนี้ ทางซิป้ามีความพร้อมในการสร้างบุคลากรที่เป็นขุมกำลังความคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ พัฒนาต้นแบบ และสร้างความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ Tech Startup ในอนาคต ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุน ทรัพยากร หรือบุคลากรในองค์กรเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ รวมถึงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Tech Startup ของประเทศ

 ถูกใจบทความนี้  0