อีเอสอาร์ไอ และมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามสัญญาการให้บริการซอฟท์แวร์ ESRI Education Site License Program โครงการเพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศให้กับเยาวชนไทย

ESRI Education site license

 นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ผู้นำเทคโนโลยีและบริการด้านภูมิสารสนเทศ เป็นตัวแทนลงนามสัญญาการให้บริการซอฟท์แวร์ ESRI Education Site License Program โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในการใช้ซอฟท์แวร์จีไอเอสจากอีเอสอาร์ไอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีจีไอเอสเข้ากับธุรกิจให้กับเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างบุคลากรในตลาดจีไอเอสให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด และพัฒนาบุคลากรในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ซ้าย) ร่วมลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลง  

 

ESRI Education site license
นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ผู้นำเทคโนโลยีและบริการด้านภูมิสารสนเทศ เป็นตัวแทนลงนามสัญญาการให้บริการซอฟท์แวร์ ESRI Education Site License Program โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในการใช้ซอฟท์แวร์จีไอเอสจากอีเอสอาร์ไอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีจีไอเอสเข้ากับธุรกิจให้กับเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างบุคลากรในตลาดจีไอเอสให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด และพัฒนาบุคลากรในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ซ้าย) ร่วมลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลง

ไม่เพียงแต่มุ่งในการทำธุรกิจ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) ยังมุ่งยกระดับการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจทางภูมิสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำกว่า 10 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการนำซอฟท์แวร์จีไอเอสไปใช้ในคณะและสถาบันต่างๆ ประกอบด้วย 1)คณะเทคนิคการแพทย์ 2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 5) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 7) สถาบันโภชนาการ 8) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 9) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ 10) คณะสาธารณสุขศาสตร์

 ถูกใจบทความนี้  0