ไอซีที-เอ็ตด้า ร่วมมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เปิดแนวคิด “The Challenges of Government Innovation : Disruptive Government” ในงาน eGovernment Forum 2016

01 eGovernment Forum

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เปิดเวทีสัมมนา-ฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการการทำงานของบุคคลากรในภาครัฐ ทั้งจากกระทรวง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ภายใต้แนวคิด “The Challenges of Government Innovation : Disruptive Government” ภายในงาน eGovernment Forum 2016 เพื่อยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

04 eGovernment Forum

05 eGovernment Forum

ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยภาคประชาชนนอกจากจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ว บริการที่ได้รับยังมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการรายบุคคล และตรงตามสิทธิมากยิ่งขึ้นด้วย ภายใต้กรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการคุกคามภายในและภายนอกประเทศที่มีมาตรฐาน สำหรับภาคธุรกิจ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและการติดต่อภาครัฐ  แต่ยังเป็นการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ  ดำเนินกิจการ ไปจนถึงขยายธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้ทัดเทียมกับระดับสากล  อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลยังก่อให้เกิดการบูรณาการภายในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาภพ  เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน  เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน  เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

 

02 eGovernment Forum

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กล่าวว่า “eGovernment Forum 2016 จะเป็นเวทีสำคัญในการอภิปรายและนำเสนอเทคโนโลยีที่สอดรับกับการเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานอีกต่อไป  หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องให้เร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สมาคม ATCI ตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ กรอบการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย”

 

03 eGovernment Forum

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ได้ทวีความรุนแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า หน่วยงานภาครัฐได้ตกเป็นเป้าหมายของภัยคุกคามประเภท Malicious Code และ Intrusion ซึ่งมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ หรือ Web Defacement อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนภาคเอกชนก็มักตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวง ซึ่งมักมุ่งประโยชน์ทางการเงินเป็นหลัก ETDA ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ให้เกิดความมั่งคงปลอดภัย และมีไทยเซิร์ตเป็นส่วนงานสำคัญในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ทำธุรกรรมออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อดูแลหน่วยงานภาครัฐให้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหาดังกล่าว ภายใต้โครงการ ThaiCERT Government Monitoring System (GMS) ประกอบด้วย การตรวจจับและเฝ้าระวัง (GTM: Government Threat Monitoring) และการตรวจจับและป้องกันการโจมตี (GWP: Government Website Protection) เพื่อส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง”ถูกใจบทความนี้  0