Chevron Enjoy Science เดินหน้าโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest

Chevron Makers Contest Workshop 1

 กรุงเทพฯ – 5 กันยายน 2559 – เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปแก่เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest” การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ “เมกเกอร์” หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ” โดยผู้เข้าประกวด 39 ทีมจากทั่วประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอโครงการต่อผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อพัฒนาผลงานให้แล้วเสร็จสำหรับการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงาน Maker Faire เทศกาลของนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท    

 

Chevron Makers Contest Workshop 7

Chevron Makers Contest Workshop 9
Chevron Enjoy Science เดินหน้าโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest

จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปอบรมเยาวชนนักประดิษฐ์สายสามัญและอาชีวะผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปแก่เยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest”

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ “เมกเกอร์” หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ”
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “การประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็ม หรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม อันเป็นรากฐานในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน สิ่งหนึ่งที่โครงการ Chevron Enjoy Science ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกคือการสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคมไทย ซึ่งมีจุดเด่นคือการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมมือกัน สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีเพื่อมาแลกเปลี่ยนและต่อยอด ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ผู้อื่น และสังคม วัฒนธรรมเมกเกอร์จึงเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโครงการ Enjoy Science ให้เป็นจริง และการประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest ในครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีนักเรียน-นักศึกษาในสายสามัญและอาชีวะจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมดถึง 257 ผลงาน”

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า “การประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest มีทีมที่ผ่านเข้ารอบ 39 โครงการ แบ่งเป็นสายสามัญ 20 โครงการ และสายอาชีวะ 19 โครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีไอเดียที่โดดเด่นและมีแนวโน้มสามารถนำไปใช้หรือพัฒนาต่อ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและผู้สูงอายุได้จริง ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าไม่เพียงเยาวชนจากทั่วประเทศที่ให้ความสนใจกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แต่ยังได้รับการผลักดันจากครูอาจารย์อีกด้วย นับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ซึ่งสำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อป เราเปิดโอกาสให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอโครงการต่อทีมงานและผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อนำความรู้และความเห็นที่ได้รับไปพัฒนาผลงานสำหรับการนำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบสุดท้ายต่อไป”

นายนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในวิทยากรของกิจกรรมเวิร์กช็อป กล่าวว่า “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการกว่า 2 ล้านคน ขณะที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ หรือมีสัดส่วนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หรือมีประชากรอายุเกิน 60 ปีกว่า 28% จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของเราเอง เพื่อให้พร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ ตลอดจนลดการพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง จึงอยากให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ช่วยกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่มีราคาไม่สูง เพื่อช่วยให้นวัตกรรมนั้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการในวงกว้าง ซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างแท้จริง ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย”

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 39 โครงงาน มาจากเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครนายก สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และต่างมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

ภายหลังจากกิจกรรมเวิร์กช็อป ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 39 ทีม จะพัฒนาผลงานให้แล้วเสร็จและนำเสนอต่อคณะกรรมการสำหรับการตัดสินหาผู้ชนะในแต่ละประเภท โดยจะประกาศผลในวันที่ 5 พฤศจิกายน ณ งาน Bangkok Mini Maker Faire ครั้งที่ 2 มหกรรมแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ในประเทศไทย โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา และตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก เพื่อเข้าชมงาน Maker Faire ในทวีปยุโรป และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับทุนการศึกษา และตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก เพื่อเข้าชมงานแสดงผลงานทางเทคโนโลยี Nano Japan ที่ประเทศญี่ปุ่น และยังมีรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านบาท

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าการประกวดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest

เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ

 ถูกใจบทความนี้  0