แคนนอน รับโล่ “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ระดับดีเยี่ยมประจำปี 2559

Green Office2559

 ธันวาคม 2559  – บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับ ดีเยี่ยม (ระดับทอง) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2559 โดยมี นายทวีศักดิ์  ธีระ-รัตนา ผู้จัดการฝ่าย QEHS บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การประชุม   อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 27 สถานประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) ประจำปี 2559

 

 

Green Office2559

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการกระตุ้นให้องค์กรชั้นนำของไทยร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลด-เลิกใช้สารเคมีอันตราย การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่แคนนอนให้ความสำคัญมาโดยตลอด นอกจากการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวแล้ว บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยังได้ริเริ่มแคมเปญ “CANON ECOLISM” ในปีนี้เป็นปีแรกเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้คนทำงานรุ่นใหม่เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสีเขียวของโลก ตามหลักปรัชญา “เคียวเซ”ของแคนนอนทั่วโลก ที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม.ถูกใจบทความนี้  1