ซิป้าชูโครงการ Smart Growth หนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในจ.ภูเก็ตอย่างยั่งยืน

คุณปรีชา อัศวธีระ

 ซิป้าขับเคลื่อนโครงการ Smart Growth ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลหรือโครงการ Phuket Smart City ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอี โดยเร่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

 

 

คุณปรีชา อัศวธีระ

นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต กล่าวว่า  Smart Growth เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลหรือโครงการ Phuket Smart City ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันโครงการPhuket Smart City ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน หรือ Startup อาทิ การจัดอบรมเรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย และให้ข้อแนะนำวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการดึงดูดผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน

 

โครงการ Smart Growth แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1.การจัดตั้ง International Creative and Innovation Entrepreneur Academy เพื่อเปิดศูนย์กลางการอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติด้าน Creative and Innovation Entrepreneur โดยดึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากผู้ประกอบทั่วไปให้เป็นผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น รวมทั้งจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตพบด้วยว่า โดยพื้นฐานแล้วผู้ประกอบการมีความสนใจใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจหรือการทำมาร์เก็ตติ้งบนโลกออนไลน์นับว่าเป็นข้อคิดเห็นที่สำคัญ โดยซิป้านำข้อมูลตรงนี้มาขยายผลเพื่อให้เกิดการส่งเสริมที่ตรงจุด

 

2.การพัฒนา Smart living Community เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Growth เช่นกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้จ.ภูเก็ต เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการผ่านการพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ การสร้างแพลทฟอร์มกลางในการรองรับฐานข้อมูลต่างด้าวที่พำนักในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะทราบทันทีว่านักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตพักอาศัยที่ไหน ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

 

3.มีการจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องแลป (loT Lab) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเมนบอร์ด เครื่องมือการสื่อสาร และหุ่นยนต์ เป็นต้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เข้ามาใช้บริการเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นสร้างคอมมูนิตี้ในสิ่งที่สนใจเหมื่อนๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นความสนใจด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

 

4. กิจกรรม Tech Ecosystem เป็นการจัดการประกวดและให้ทุนสนับสนุน Tech Startup ในการรังสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้เมืองภูเก็ตเป็นเมือง Smart city ซึ่งล่าสุดมีการกำหนดกติกาการประกวด เตรียมการจัดงานเวิร์กช็อป พร้อมทั้งวางแนวทางในการตัดสินไว้เรียบร้อยถูกใจบทความนี้  0