ดีแทครับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

dtac - THSI

22 กุมภาพันธ์ 2560 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG)

 

dtac - THSI

Thailand Sustainability Investment คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่สมัครใจเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน และผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ รวมทั้งผ่านการพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ เพื่อให้ได้หุ้นที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุนไทย เป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG รวมถึงเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน

บรรยายภาพ: คุณภารไดย ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร ของดีแทค รับมอบรางวัล Sustainability Investment 2016 (THSI) จากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “SET Sustainability Awards 2016” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกใจบทความนี้  0