ดีแทคสานพลังประชารัฐ 4 กระทรวงหลัก ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

dtac_MoU_001

 22 มีนาคม 2560 – ดีแทคผนึกกำลัง 4 หน่วยงานภาครัฐ นำภารกิจบูรณาการสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เร่งขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลภาคประชาชนผ่านโครงการ “ความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น” สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

 

dtac_MoU_002

dtac_MoU_B0A0960

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีแทค กับ 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการเปิดตัวโครงการผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์เรียนรู้การเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ทั่วประเทศ ในเดือนเมษายนนี้”

 

dtac_MoU_B0A1121

dtac_MoU_B0A1141

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะรับหน้าที่สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ทุกตำบลทั่วไทย สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนแต่ละพื้นที่รวมถึงการนำนวัตกรรมสู่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่ส่งเสริมเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะรับหน้าที่ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่โลกดิจิทัล

 

dtac_MOU_B0A1177

ทั้งนี้ ดีแทคในฐานะบริษัทเอกชน จะร่วมบูรณาการภารกิจจาก 4 กระทรวงหลัก และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อกับลูกค้าในลักษณะที่เป็นองค์รวม โดยส่งเจ้าหน้าที่เน็ตอาสาเข้าร่วมอบรมบุคลากรและผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) ตลอดจน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในแต่ละท้องถิ่น มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจ และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ที่มีการใช้การตลาดดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำการค้าออนไลน์แบบครบวงจร ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ และช่องทางการค้าออนไลน์อื่นๆ

นายลาร์ส กล่าวต่อไปว่า “จากผลจากความสำเร็จของความร่วมมือในโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในปี 2559 ที่ผ่านมา  ดีแทค จึงมีแผนต่อยอดและขยายผลกลุ่มคนเป้าหมายจาก 400,000 คน ไปสู่ 1 ล้านคน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับชุมชน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น”

นอกจากนี้ ดีแทคจะร่วมกับทั้ง 4 กระทรวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  882 แห่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 7,424 แห่งของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ

 

dtac_MoU_B0A1165

“ดีแทคมีความมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชน ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” นายลาร์ส กล่าวสรุป

 ถูกใจบทความนี้  1