TCCtech นำสถาบันวิจัย IDC เข้าพบบริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ เอไอเอ ประเทศไทย

TCCtech_AIA1

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เอไอเอ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  – นาง วลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร องค์กร บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ผสานระบบคลาวด์ชั้นนำของไทย (ซ้าย) นำนายไมเคิล อราเนต้า ผู้จัดการใหญ่ประจำ ประเทศไทย สถาบันวิจัย IDC (ขวา)  เข้าพบนาย กิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย (กลาง) เพื่อหารือและสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุด ทางด้านไอที ของบริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ ถึงแนวคิดและมุมมองที่น่าสนใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อนำไปประกอบงานวิจัยของสถาบันวิจัย IDC ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามงานวิจัยดังกล่าวได้ตั้งแต่ไตรมาสที่สอง ปี 2560 นี้

 

TCCtech_AIA1

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เอไอเอ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  – นาง วลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร องค์กร บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ผสานระบบคลาวด์ชั้นนำของไทย (ซ้าย)  นำนายไมเคิล อราเนต้า ผู้จัดการใหญ่ประจำ ประเทศไทย สถาบันวิจัย IDC (ขวา)  เข้าพบนาย กิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย (กลาง) เพื่อหารือและสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุด ทางด้านไอที ของบริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ ถึงแนวคิดและมุมมองที่น่าสนใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อนำไปประกอบงานวิจัยของสถาบันวิจัย IDC ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามงานวิจัยดังกล่าวได้ตั้งแต่ไตรมาสที่สอง ปี 2560 นี้

 ถูกใจบทความนี้  0