ส่องโปร! ย้ายค่ายเบอร์เดิม TrueMove H พร้อมใช้เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว คุ้มไม่คุ้มมาดูกัน !!

True

 ค่ายทรูออกโปรใหม่สำหรับลูกค้าย่ายค่ายเบอร์เดิม ด้วยแพ็กเกจ 4G+ UNLIMITED ซึ่งมีไฮไลท์หลักคือสามารถใช้งาน 4G ได้แบบไม่อั้นและไม่ลดความเร็วอีกด้วย พูดง่าย ๆ ว่า ไม่ติด FUP ไม่มีการลดสปีดลงมา ใครที่เน้นเรื่องปริมาณและความเร็วของ Data เป็นหลัก มาลองส่องโปรจากค่ายทรูกันครับ ว่าจะสามารถตอบโจทย์การใช้งานในไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้หรือไม่

 

c6EtnpIXG

โปรนี้สำหรับลูกค้าที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นลูกค้าแบบรายเดือนของทรูเท่านั้นนะครับ

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

True2

ตัวโปรโมชั่น 4G+ UNLIMITED เป็นแพ็กเกจที่มีราคาเริ่มต้นที่ 899 บาท โดยจะได้สิทธิพิเศษใช้งาน 4G ไม่จำกัดปริมาณและความเร็ว ๆ พูดง่าย ๆ ว่าเน็ตไม่อั้นและไม่มีการลดความเร็ว ไม่ติด fup นั่นเองครับ ในส่วนของ 3G จะมีปริมาณให้ใช้งานเริ่มต้นที่ 12GB และโทรเริ่มต้นที่ 500 นาที นอกจากนี้ยังรับสิทธิ์ใช้งาน WiFi ไม่จำกัด + True Cloud ที่สามารถฝากไฟล์ได้ไม่จำกัดอีกด้วย

 

ทั้งนี้เรามาดูรายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญและควรต้องรู้ก่อนการสมัครใช้บริการ 4G+ UNLIMITED

โปรโมชั่นย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบรายเดือน เล่นเน็ต 4G+ UNLIMITED

1.  รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช
ของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา สำหรับช่อง
ทางการขาย ทรูช้อป และ Studio 7  เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึง 31  พฤษภาคม
2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


2.  สิทธิพิเศษ: ลูกค้าจะได้รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่
ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้บริการทรูมูฟเอชสำเร็จ โดยลูกค้าต้องเลือกรายการส่งเสริมการขาย 4G+
Unlimited  899,  4G+ Unlimited  1099,  4G+ Unlimited  1299  ,  4G+  Unlimited 1499 และ
4G+ Unlimited 1899 เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

3.  ผู้รับสิทธิต้องสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ตามสิทธิพิเศษในข้อ 2 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ติดต่อกันตามที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป
4.  รายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ 4G+  Unlimited  สำหรับการใช้งานตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถ
นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่นการใช้งานบิททอร์เรนต์ หรือ
นำไปให้บริการใน ร้านอินเทอร์เน็ต หรือ ร้านเกมส์ เป็นต้น
5.  สิทธิการใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
6.  บริษัทมีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของ
บริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจำกัด
ปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ตตามความเหมาะสมในรอบบิล
ถัดไป ในกรณีที่บริษัทพบหรือสันนิษฐานได้ว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์
ขนาดใหญ่ หรือ การใช้งานใดๆ ที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะไม่
เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือผู้ใช้บริการมีพฤฒิกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการใช้บริการ
หรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อ
การใช้บริการผู้ใช้บริการรายอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้
การลดความเร็วอาจลดต่ ากว่าที่ระบุในแพ็กเกจได้
7.  สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ
ของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
8.  หากผู้ใช้บริการกระท าการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
4.1 กระท าการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระท าผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา
ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.)  ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา
สุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึง
กระท าเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะ
ไม่น าบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.)  ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระท าการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือ
ระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่
กระท าการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิด
ศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคล
อื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ท าการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก
หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย
หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
4.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการ
สมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือน าบริการ
ไปใช้โดยผิดกฎหมาย
9.  เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย ย้ายค่ายเบอร์เดิม 4G+ UNLIMITED

1.รายการส่งเสริมการขำย 4G+ Unlimited 899
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1)  โทรทุกเครือข่ายจำนวน 500 นาทีต่อเดือน ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย 1.50 บาท ต่อ
นาที, SMS 3 บาท ต่อข้อความ และ MMS 5 บาท ต่อครั้ง
(2)  บริการ 4G  ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)  แบบไม่จำกัด และบริการ
3G/EDGE/GPRS  ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)  เป็นจำนวน 12 กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
(4)  อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม:
(1)  รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช้บริการ
(2)  กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้งาน 4G หรือ 3G/EDGE/GPRS ไม่หมด ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไป
2. รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Unlimited 1099
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ
ดังนี้
(1)  โทรทุกเครือข่ายจำนวน 650 นาทีต่อเดือน ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย 1.50 บาท ต่อ
นาที, SMS 3 บาท ต่อข้อความ และ MMS 5 บาท ต่อครั้ง
(2)  บริการ 4G  ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)  แบบไม่จำกัด และบริการ
3G/EDGE/GPRS  ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)  เป็นจำนวน 16 กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนั้น จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
(4)  อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม:
(1)  รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช้บริการ
(2)  กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้งาน 4G หรือ 3G/EDGE/GPRS ไม่หมด ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไป
3. รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Unlimited 1299
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,299 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ
ดังนี้
(1)  โทรทุกเครือข่ายจำนวน 850 นาทีต่อเดือน ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย 1.50 บาท ต่อ
นาที, SMS 3 บาท ต่อข้อความ และ MMS 5 บาท ต่อครั้ง
(2)  บริการ 4G  ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)  แบบไม่จำกัด และบริการ
3G/EDGE/GPRS  ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)  เป็นจ านวน 20 กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จ ากัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จ ากัดปริมาณการใช้งาน
(4)  อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม:
(1)  รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช้บริการ
(2)  กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้งาน 4G หรือ 3G/EDGE/GPRS ไม่หมด ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไป
4. รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Unlimited 1499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ
ดังนี้
(1)  โทรทุกเครือข่ายจำนวน 1,200 นาทีต่อเดือน ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย 1.50 บาท ต่อ
นาที, SMS 3 บาท ต่อข้อความ และ MMS 5 บาท ต่อครั้ง
(2)  บริการ 4G  ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)  แบบไม่จำกัด และบริการ
3G/EDGE/GPRS  ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)  เป็นจำนวน 25 กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
(4)  อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม:
(1)  รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช้บริการ
(2)  กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้งาน 4G หรือ 3G/EDGE/GPRS ไม่หมด ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไป

5. รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Unlimited 1899
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ
ดังนี้
(1)  โทรทุกเครือข่ายจ านวน 2,000 นาทีต่อเดือน ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย 1.50 บาท ต่อ
นาที, SMS 3 บาท ต่อข้อความ และ MMS 5 บาท ต่อครั้ง
(2)  บริการ 4G  ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)  แบบไม่จำกัด และบริการ
3G/EDGE/GPRS  ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)  เป็นจำนวน 30 กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
(4)  อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม:
(1)  รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช้บริการ
(2)  กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้งาน 4G หรือ 3G/EDGE/GPRS ไม่หมด ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไป

 

สรุ 4G+ Unlimited

ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาอยู่กับทรู จะได้สิทธิ์สมัครแพ็กเกจ 4G+ UNLIMITED  โดยมีไฮไลท์ ใช้เน็ต 4G ไม่อั้น ไม่ลดความเร็วเป็นเวลา 1 ปี + WiFi ไม่จำกัดและสิทธิ์อัพโหลดไฟล์ไปยัง True Cloud ไม่จำกัด ทั้งนี้ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์, โหลดบิททอร์เรนต์

สำหรับโปรนี้หากเราเน้นด้าน Data มากกว่าโทร และต้องการความเร็วแรงต่อเนื่อง เช่นชอบดู Youtube แบบ HD ชอบไลฟ์ผ่าน Social หรือใช้บริการ Cloud ซึ่งต้องมีการอัพโหลด ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ ๆ การใช้เน็ตไม่จำกัดปริมาณและไม่ลดความเร็วจะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราได้อย่างลงตัว แต่หากใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเร็วแบบต่อเนื่องและเน้นโทรพอ ๆ กับเน็ต ก็อาจจะมองเป็นแพ็กเกจอื่นที่มีความบาลานซ์กว่านี้ก็ย่อมได้เช่นกันครับ สรุปส่งท้าย ๆ คุ้มไม่คุ้ม ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้นั่นเองครับ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ติดตามอ่านกันนะครับ

 ถูกใจบทความนี้  25