เอไอเอส คว้ารางวัล บริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017

เอไอเอส คว้ารางวัล บริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017_2

 จากการที่เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) และนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ ล่าสุด เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลบริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

เอไอเอส คว้ารางวัล บริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017_1  เอไอเอส คว้ารางวัล บริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017_3

จากการที่เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) และนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ ล่าสุด เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลบริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้องค์กรที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรยอดเยี่ยม ภายใต้การทำธุรกิจแบบยั่งยืน มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยยึดมั่นความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลถูกใจบทความนี้  0