สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ. มอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” แก่ศุภชัย เจียรวนนท์

Human Resource Excellence Award

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก     ท่านพลากร สุวรรณรัฐ (ซ้าย) องคมนตรี ในฐานะประธานในพิธี มอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560 ให้แก่นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ขวา) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 36 ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง และมีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สะท้อนการเป็นบุคคลต้นแบบที่มี     ความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 

 

 

Human Resource Excellence Award

ทั้งนี้ รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสการสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 36 ปี ซึ่งรางวัลดังกล่าว ได้คัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 9 ที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าถวาย “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” เมื่อปีพ.ศ. 2549 มาประดับบนโล่ประกาศเกียรติคุณ อันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลอีกด้วยถูกใจบทความนี้  0