TrueMove H ย้ำ “ลูกค้าที่ใช้ Wi-Fi @TrueMove H จะไม่ถูกคิดค่าบริการเพิ่ม”

True Wi-Fi auto join

 บริการล็อกอินอัตโนมัติ บนเครือข่าย Wi-Fi .@ TrueMove H อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้โดยไม่ต้องกรอก Username และ Password โดยเป็นการล็อกอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า บริการนี้จึงช่วยให้ผู้ที่มีแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือ TrueMove H ที่มีบริการ Wi-Fi แบบไม่จำกัด (Unlimited) สามารถเชื่อมต่อการใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

 

 

True Wi-Fi auto join

จากนี้ไป “ลูกค้าที่ใช้ Wi-Fi .@TrueMove H จะไม่ถูกคิดค่าบริการเพิ่ม”

แต่เนื่องด้วยระบบปฏิบัติการ iOS Version 10.3.1 ขึ้นไป ระบบจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่รู้จักให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบดังนี้

ตรวจสอบแพ็กเกจ Wi-Fi ของท่าน โดยกด *900# โทรออก (มีการแจ้งรายละเอียดผ่าน SMS)

หากลูกค้ามีแพ็กเกจ Wi-Fi แบบไม่จำกัด สามารถเลือกสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi .@ TrueMove H เพื่อเชื่อมต่อได้ทันที

หากลูกค้าไม่มีแพ็กเกจ Wi-Fi แบบไม่จำกัด เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi .@ TrueMove H จะยังไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ และไม่ถูกคิดค่าบริการ แนะนำให้เลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยสัญญาณ .@TRUEWIFI โดยจะต้องล็อกอินด้วย Username และ Password ตามคำแนะนำบนหน้าเวปเมื่อเลือกสัญญาณ Wi-Fi สำเร็จ

หมายเหตุ : กรณีต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย .@ TrueMove H สำหรับผู้ที่ใช้แพ็กเกจ Wi-Fi Unlimited

iOS: เลือก .@ TrueMove H กด i  เลือกปิด Auto Join (ปิดและเปิด Wi-Fi ใหม่อีกครั้ง)

Android: เลือก .@ TrueMove H กดค้าง เพื่อ Forget this Network

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www3.truecorp.co.th/cm/support_new_content/7564  ถูกใจบทความนี้  3