CDG แนะนำเว็บไซต์ codetheirdreams.com ศูนย์การเรียนรู้ Coding ของเด็กไทย จุดประกายไฟฝันเยาวชนสู่ยุคดิจิทัล

CDG Coding 1

 กลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย เปิดตัว www.codetheirdreams.com ศูนย์รวมการเรียนรู้ Coding สำหรับเยาวชนในรูปแบบเว็บไซต์ที่รวบรวมเครื่องมือการเรียนการสอนโค้ดดิ้งอย่างเป็นทางการเพื่อให้เด็กนักเรียน คุณครู ผู้ปกครองใช้สำหรับการเรียนรู้ โดยนำเสนอเกมส์ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ตลอดจนคู่มือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโค้ดดิ้งอย่างอัดแน่นจัดเต็ม ซึ่งผู้สนใจสามารถใช้หลักสูตร หรือชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนจากเว็บไซต์นี้ได้ทันที โดยมีการแบ่งกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ ทั้ง “เรียนโค้ด (Let’s code)” สำหรับเด็กนักเรียน “สอนโค้ด (Let’s coach)” สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

 

 

CDG Coding 

 
และ “จุดประกาย (Let’s inspire)” สำหรับ จิตอาสาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจน Workshop Training เปิดสอนให้เด็กๆ หรือผู้ที่สนใจเรียนการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยังมี Code Their Dreams Train the Trainer Workshop เวิร์คช็อปที่ CDG จัดขึ้นสำหรับจิตอาสาโดยเฉพาะ ให้สามารถนำไปจัดกิจกิรรม Code Their Dreams ได้ด้วยตนเองในชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มความสนใจในการโค้ดแก่เด็กๆ กิจกรรมนี้ มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังค่านิยมใหม่ ให้คนไทยทุกคนสามารถเป็น Coding Maker ได้ สร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมเล็งเห็นความสำคัญของการโค้ด และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศดิจิทัลที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง
ด้วยแนวคิดที่ว่า Coding หรือ Programming Language กำลังกลายเป็นหนึ่งในภาษาสากลภาษาใหม่ของโลก ผู้ใช้งานเครื่องมือดิจิทัลจะกลายเป็น “ผู้สั่งงาน” คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้เองด้วยการเขียนโค้ด หรือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยตรงเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดทิศทางของสังคม ผ่านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะกำหนดลักษณะการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ทำให้บุคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมหาศาลในอนาคต

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า CDG Group ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams ขึ้นตั้งแต่ปี 2559 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นความสำคัญและสนใจหาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้ง รวมถึงกระตุ้นให้ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ช่วยกันส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในด้านนี้ ทั้งยังเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่สดใส ก้าวไกลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการจุดประกายจากโครงการ
“เพราะภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) เป็นภาษาสากลของโลกในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้จะเพิ่มความสำคัญยิ่งขึ้น ภาษานี้สามารถเขียนโลกในฝันของทุกคนให้เป็นจริงได้ โค้ดดิ้งจึงเป็นเครื่องมือสร้างฝันของชาติต่างๆ ได้ เราในฐานะองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ จึงตัดสินใจนำเสนอโครงการ CDG: Code Their Dreams ขึ้นเพื่อให้เด็กไทยหันมาสนใจไอทีและพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล โดยวัตถุประสงค์แรก เราคาดหวังให้เยาวชน ครูอาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง สร้างระบบหลักการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล เข้าใจตรรกะ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น หรือ Systematic Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลก และเป็นพื้นฐานสำหรับทุกธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้ไอทีในการพัฒนาการทำงานต่อไปเรื่อยๆ และท้ายที่สุดระบบความคิดแบบ Coding จะทำให้เขามีแรงบันดาลใจที่จะทำฝันของเขาให้เป็นจริงได้ในทุกๆเรื่อง”

แนวทางสร้างสรรค์เว็บไซต์ www.codetheirdreams.com เพื่อเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ Coding เป็นกุญแจไขความลับและความสำคัญของโค้ดดิ้งที่ทุกคนต้องรู้ รวบรวมเครื่องมือการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง คู่มือจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ทุกคนสามารถใช้หลักสูตร หรือชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนจากเว็บไซต์นี้ได้ทันที รวมทั้งสามารถเข้ามาลองเล่นเกมต่างๆเกี่ยวกับ Code ได้ในหน้า Online Coding Game และ Offline Coding Game

ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัท ซีดีจี ยังได้สร้างชุมชนออนไลน์ “Code Their Dreams” บน Facebook เพิ่มเติม เพื่อเป็นศูนย์รวมในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อให้เยาวชน ครู และผู้ปกครองมีแหล่งข้อมูลสำหรับการฝึกฝนทักษะด้านการเขียนโค้ดสำหรับกลุ่มผู้สนใจโดนเฉพาะ ทั้ง “เรียนโค้ด (Let’s code)” เพื่อให้เด็กเริ่มต้นสนุกกับการเขียนโค้ดอย่างง่าย ต่อเนื่องด้วย “สอนโค้ด (Let’s coach)” นำเสนอแนวทางการสอนโค้ดดิ้งสำหรับครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และ “จุดประกาย (Let’s inspire)” สำหรับจิตอาสา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมกันนั้นยังคงมุ่งสอน  Workshop Training ให้เด็กๆ หรือผู้ที่สนใจเรียนการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Python เป็นต้นอยู่เช่นเดิม นอกจากนั้นยังได้ใส่ข้อมูลเวิร์คช็อปที่ทาง CDG จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ไว้อีกด้วย

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าวว่า เนื้อหาและหลักสูตรสำหรับกิจกรรมเวิร์คช็อปจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเข้าถึงนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา ทางทีมงานผู้สร้างสรรค์เว็บไซต์ www.codetheirdreams.com ยังมองว่ากระบวนการนี้จะเป็นอีกกำลังเสริมช่วยให้เยาวชนไทยรู้จักและเข้าถึงความสำคัญของโค้ดดิ้ง ทั้งยังเกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโค้ดมากขึ้น และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับครู และผู้ปกครองสามารถสอนและแนะนำให้เยาวชนที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านการเขียนโค้ด ต่อยอดไปถึงความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหวังที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการสร้างสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยอีกด้วยถูกใจบทความนี้  0