ทรู ส่งมอบการให้บริการโทรศัพท์บ้านแก่ทีโอที หลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานฯ และร่วมลงทุน พร้อมยินดีสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมในการส่งมอบบริการโทรศัพท์บ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใต้สัญญาร่วมการงานฯ และร่วมลงทุนกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่มีขึ้นตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ยืนยันแม้สิ้นสุดสัมปทานแต่ยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน โดยทรูพร้อมยินดีสนับสนุนทีโอทีทุกด้านในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้ต่อเนื่องต่อไป

 

 

 

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู
คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า แม้สัญญาร่วมการงานฯ และร่วมลงทุนกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ที่มีขึ้นตั้งแต่ปี 2535 จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ความเป็นพันธมิตรที่ดีกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ก็จะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งทรูต้องขอขอบคุณทีโอทีสำหรับความร่วมมือสนับสนุนกลุ่มทรูเป็นอย่างดีตลอด 25 ปีที่ผ่านมา โดยในวันนี้ (29 ตุลาคม 2560 ) ทรูได้ดำเนินการครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานที่ทีโอทีใช้อยู่กับโครงข่ายของทีโอที ตลอดจนได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบอุปกรณ์ในระบบให้แก่ทีโอทีแล้วอย่างไรก็ตาม ด้วยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่าน ทรูยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทีโอทีในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปถูกใจบทความนี้  1