Rosette Nebula

พาชมของสวยบนท้องฟ้า ดอกกุหลาบแห่งเอกภพ หรือเนบิวลาดอกกุหลาบ (Rosette Nebula)

เนบิวลาดอกกุหลาบ (Rosette Nebula) หรือ Caldwell 49 หรือ “ดอกกุหลาบแห่งเอกภพ” เป็นเนบิวลาเปล่งแสง (Emission Nebula) อยู่ห่างจากโลก ประมาณ 2,600 ปีแสง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 55 ปีแสง มีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าใหญ่กว่าดวงจันทร์ถึงสองเท่า ภายในเนบิวลามีดาวฤกษ์เกิดใหม่มากมาย ดาวฤกษ์เหล่านี้มีอายุประมาณ 4 ล้านปี นักดาราศาสตร์คำนวณว่าอาจจะมีดาวฤกษ์ที่มีมวลเท่าดวงอาทิตย์ประมาณ 11,000 ดวง สามารถเกิดขึ้นได้ในเนบิวลาดอกกุหลาบนี้

ที่มา : NARIT สถาบันดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย : https://goo.gl/QJv2hd

ภาพนี้ถ่ายมาเมื่อคืนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นี้เองครับ ถ่ายมาทั้งหมด 30 ภาพ ภาพเนบิวล่า 20 ภาพมืดหรือ Dark frame 10 ทุกภาพถ่ายที่ ISO3200, 30 sec

อุปกรณ์ที่ใช้ 

กล้องดูดาว Explore AR102 ทางยาวโฟกัส 660 มิล

อุปกรณ์ตามดาว Celestron Advanced VX 91519

กล้องที่ใช้บันทึก Sony A7R2ถูกใจบทความนี้  4