CAT จับมือ 3 หน่วยงาน นำโครงข่ายไร้สาย LoRaWAN สนับสนุนโปรเจกต์ใหญ่ หวังสร้างนักประดิษฐ์สมองกลระดับประเทศ ครั้งที่ 12

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดแถลงงานข่าวความร่วมมือในการจัดประชันทักษะทางด้านสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT ดร. สันติ นุราช กรรมการ TESA Top Gun  Rally และภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร. วิชญา รุ่นสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

สำหรับโครงการ TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 12 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2561 ภายใต้การแข่งขันในหัวข้อ ระบบอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ 4.0 (Smart National Park 4.0 : Universal National Park Box : UNPBox) เกิดขึ้นจากความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อขานตอบต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนในอนาคต

 

 

   โดยตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ จะจัดให้มีการอบรมในทุกหัวข้อก่อนการแข่งขัน อาทิ จัดอบรม Project Management, หลักการส่งค่าต่างๆ, Data Analytic, LoRa Server Setting เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาที่เข้าแข่งขันก่อนการใช้งานจริง  ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนได้ฝึกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ในระดับมิดเดิลแวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการทันเวลา โพรโทคอลสแตก การประมวลผลสัญญาณ ตลอดจนการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้มีนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 201 คน จำนวน 40 ทีม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ร่วม 30 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบรูพา, มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันเทคโนโลยีไทย –ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยสยาม เครือข่ายมหาวิทยาราชภัฎ และสถาบันอาชีวะศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค (นำร่อง) สำหรับทีมที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศจะได้รับเงินสด 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 20,000 บาท โดยทุกลำดับจะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล

                   

 

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เปิดเผยว่า  CAT ได้ร่วมสนับสนุนโครงข่าย IoT บนเทคโนโลยี LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันนำไปพัฒนาระบบสมองกลบนโครงข่าย LoRaWAN ได้เต็มศักยภาพตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้ CAT ได้จัดให้มีการทดสอบการกระจายสัญญาณของโครงข่าย LoRaWANเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการกระจายสัญญาณ พร้อมกันนี้เตรียมที่จะนำรถถ่ายทอดสัญญาณเคลื่อนที่ ตลอดจนอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ขึ้นไปทดสอบยังจุดที่ใช้ในการแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการทดสอบการทำงานของ sensor แต่ละตัวให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมปล่อยสัญญาณอย่างมีเสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นของการแข่งขันในรัศมี 5 กม.”ถูกใจบทความนี้  0