CAT จับมือมหาวิทยาลัย และ เครือข่าย Maker Club ทั่วประเทศ รวม 28 สถาบัน นำ IOT ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร

 

                    พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามร่วมกับอธิการบดี ผู้แทนของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย Maker Club จากทั่วประเทศ รวม 28สถาบัน ว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30  อาคาร CAT Tower บางรัก

 

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่ต้องการพัฒนา  IOT & Big Data Platform and Applications ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย Maker Club จากทั่วประเทศ รวม 28 สถาบัน ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามHome of Maker Bangkok, ChiangMai Maker Club, KhonKaen Maker Club, Deaware Systems, Phuket Maker Club และเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of Thing (IOT) โดยจะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษา ด้วยการกำหนดแนวทางการวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาในลักษณะ Road Map ตลอดจนกำหนดรูปแบบของระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการศึกษาที่ล้ำสมัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

          นอกจากนี้ยังจะได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นการต่อยอดและช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกทางหนึ่ง โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ยินดีจะให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ Low Power Wide Area Network (LPWAN), เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, Cloud Computing และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น                            

                   พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยและสถาบัน Maker Club จากทั่วประเทศที่ตอบรับจะร่วมกันพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ล้วนเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่หลากหลาย ตลอดจนมีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเมื่อนำจุดแข็งของแต่ละสถาบันมารวมกับเทคโนโลยีสื่อสาร IOT ที่ CAT มีน่าจะทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ CAT ถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร จึงมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีกับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ เพื่อให้การพัฒนาของบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมของทุกองค์กรสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคต”ถูกใจบทความนี้  3