CAT คว้ารางวัลระดับโลกด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม


นายอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล และนายอิทธิพงษ์  วงศ์แสนสุข ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (
CAT) เข้ารับรางวัลBest Contribution to Digital Infrastructure Development – Thailand จากงาน IFM Awards 2017  ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดย CAT นับเป็นบริษัทโทรคมนาคมเพียงรายเดียวจากประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้

สำหรับรางวัล IFM Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้บุคคลหรือองค์กร ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และมีส่วนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จัดโดยนิตยสารInternational Finance จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูล บทวิเคราะห์ และข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและตลาดซึ่งส่งผลต่อภาคการเงินทั่วโลก รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2013 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีความโปร่งใส รางวัล IFM Awards จึงได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูงมาโดยตลอด

            ทั้งนี้ CAT หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ได้พัฒนาบริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกภูมิภาค อาทิ บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง เป็นต้น ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเทคนิค คุณภาพการบริการ จากองค์กรต่างๆ ระดับสากล และได้รับการยกย่องด้านการเป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคม ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ สามารถสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

            ปัจจุบัน CAT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City โดยใช้เทคโนโลยี LoRa สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยเร่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด  อีกทั้งการร่วมพัฒนาศูนย์นวัตกรรม Digital Park Thailand หนึ่งในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย

นายอิทธิพงษ์  วงศ์แสนสุข ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร (ซ้าย) และ

นายอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล (ขวา)ถูกใจบทความนี้  0