ยักษ์ใหญ่ “น้ำ” และ “สื่อสาร” จับมือพัฒนาระบบน้ำครบวงจร ใน Digital Park Thailand พร้อมชู Smart Water บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ

 

“East Water” ผสานความร่วมมือ “CAT” วางแผนพัฒนาระบบน้ำครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ชูการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล เน้น Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ

          บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพื่อวางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือ Digital Park Thailand  ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

          ความร่วมมือกันในครั้งนี้  ถือเป็นการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคด้านน้ำภายใน Digital Park Thailand  พื้นที่ขนาด 709 ไร่ ในอำเภอศรีราชา        จ.ชลบุรี  ให้รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน  โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสท์เทิร์น ซีบอร์ด  มากว่า 25 ปี ของ East Water โดยที่ East Water จะสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ  การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม  ระบบบำบัดน้ำเสีย  และน้ำรีไซเคิล  ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

         นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  East Water เปิดเผยว่า  “ปีนี้ East Waterเตรียมประกาศรุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ  พร้อมก้าวสู่การเป็น  Smart Water 4.0  เพื่อขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบและศักยภาพของเรา  มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในอนาคตได้อย่างครบวงจร  พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน”

 

   พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT กล่าวว่า  “เรามองว่า East Water มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC  ในขณะที่ CAT เอง มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ Digital Park Thailand ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิตอลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด Smart City  อันจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต   ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญ  โครงการจึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับการจัดหาน้ำในระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต

          สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง East Water กับ CAT  นั้นจะแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยระยะแรกจะเป็นการวางแผนและออกแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ   หลังจากนั้นจึงจะพิจารณารูปแบบในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกันต่อไปในโครงการ Smart Water 4.0”

          ด้านคุณจิรายุทธ กล่าวเสริมว่า  “East Water ได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด  ซึ่งแนวท่อหลักของเราอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการDigital Park Thailand เพียง 400 เมตร  สามารถเชื่อมโยงระบบท่อส่งน้ำดิบได้ทันที”

          สำหรับการจัดตั้ง Digital Park Thailandภายใต้แนวคิด Smart City ของ CAT  นั้น  East Water ก็ส่งสัญญาณตอบรับแนวคิดดังกล่าว  โดยจะร่วมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ชูความเป็น Smart Water 4.0  เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ  คุณภาพ  แรงดัน  และการรั่วซึมในระบบได้แบบ Real-Time ผ่านระบบโครงข่าย IoT ของ CAT โดยทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการได้ผ่าน Application  หรือเว็บเพจ  เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ  ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลระบบรวมถึงระบบการชำระค่าน้ำ  พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ  ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว  ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำภายใน Digital Park Thailand  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City ที่สำคัญของประเทศถูกใจบทความนี้  2