CAT แตกสายพันธมิตร จับมือ มจธ. ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล รองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

ที่ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมี  รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นภารกิจด้านงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีความหมาย สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีมีคุณภาพสู่สังคม ความร่วมมือกับ CAT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศในวันนี้ เป็นความร่วมมือที่นำเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และสอดรับกับนโยบายSIGMA ในส่วนของ I (Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลได้กระจายให้ครอบคลุมทั่วประเทศและช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัล และ M (Manpower) หมายถึงกำลังคนในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความเป็นดิจิทัลของประเทศ จะเห็นว่าการขยายโครงข่ายให้คลอบคลุมทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาส (ความเท่าเทียม) ในการเข้าถึงจะต้องมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ และกำลังคน โดย มจธ. มีความพร้อมทั้งในส่วนขององค์ความรู้และบุคลากรในการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และที่สำคัญคือ มจธ.ได้รับการรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านโทรคมนาคมแห่งแรกและยังเป็นแห่งเดียวของประเทศในปัจจุบัน และอยู่ในระหว่างการยื่นขอมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO17024)  ในการรับรองผู้มีทักษะฝีมือในระดับมืออาชีพ (Professionals) ด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และด้านรับส่งคลื่นวิทยุ (Radio Base Station) ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถพัฒนานักศึกษา วิศวกร ผู้ชำนาญการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นรากฐานสำคัญของนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี ตลอดจนเชื่อมโยงการเรียนการสอน และการสร้างบุคลากรระดับมืออาชีพให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายฐานความร่วมมือของภาคการศึกษาและผู้ประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เปิดเผยว่า “ปี 2561 รัฐบาลได้เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เร่งดำเนินการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ CAT จึงใช้โอกาสนี้นำความสามารถในบริหารจัดการโครงข่ายดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มาช่วยผลักดันการดำเนินงานของ มจธ. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งในจากความร่วมมือนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ CAT พร้อมจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศได้ในอนาคต”ถูกใจบทความนี้  0