AIS เตือนลูกค้ามือถือทุกค่าย งดรับสายและงดโทรกลับเบอร์ต่างประเทศที่ไม่รู้จัก AIS เตือนลูกค้ามือถือทุกค่าย งดรับสายและงดโทรกลับเบอร์ต่างประเทศที่ไม่รู้จัก

 จากกรณีที่ในระยะนี้ ผู้ใช้มือถือบางกลุ่มเลขหมายของทุกค่าย รวมถึงในต่างประเทศบางแห่ง (ข้อมูลอ้างอิงจาก FCC : https://www.fcc.gov/consumers/guides/one-ring-wireless-phone-scam) จะมีสายโทรเข้าที่เป็นเลขหมายจากต่างประเทศ อาทิ PAPUA NEW GUINEA, TONGA, THURAYA ,NAURU ,NICARAGUA ,GRENADA ,GLOBALSTAR และ DOMINICA นั้น

 

ขณะนี้ในส่วนของ AIS ได้มีการแจ้งเตือนลูกค้าว่า การรับสายเบอร์ดังกล่าวข้างต้น  ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม แต่หากโทรกลับจะเกิดค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากผู้ให้บริการโทรระหว่างประเทศที่ผ่านมายัง AIS  บริษัทฯ จึงแนะนำการงดรับสาย และ งดโทรกลับเลขหมายต่างประเทศที่ไม่รู้จัก เพื่อป้องกันการเกิดค่าใช้จ่าย

โดยลูกค้า AIS สามารถติดต่อ AIS Call Center 1175  หรือ กด *005*1*country code# โทรออกฟรี เพื่อตรวจสอบประเทศต้นทาง โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่า จะเร่งประสานงานเพื่อแก้ไขกรณีนี้อย่างเร่งด่วนถูกใจบทความนี้  10