กลุ่มทรู ก้าวกระโดดขึ้นอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืน DJSI หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของโลก

กรุงเทพฯ 17 กันยายน 2561 – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ยืนยันความมุ่งมั่นดำเนินงานขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความความยั่งยืนระดับโลก 2 ปีซ้อน ทั้งกลุ่มดัชนีดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท Emerging Markets ซึ่งในปี 2561 สามารถยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยสู่เวทีโลก โดยกลุ่มทรูได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series ในดัชนีประเภท Emerging Index และ ASEAN 5 Index ด้วยคะแนนประเมินที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคธุรกิจอื่นๆของไทยในปีนี้ อันเป็นผลจากการพัฒนาองค์กรขึ้นอย่างโดดเด่นครอบคลุมทั้ง 3 มิติอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Home ของกลุ่มทรู ที่มุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กลุ่มทรู ก้าวกระโดดขึ้นอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืน DJSI หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของโลก สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จนได้รับการยอมรับจาก 2 ดัชนีระดับโลก 2 ปีซ้อน ทั้ง DJSI Emerging Market และ FTSE4Good ประเภท Emerging Index และ ASEAN 500 Index

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่มทรู ในฐานะบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมเพียงรายเดียวของไทย ที่มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความความยั่งยืนระดับโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดยล่าสุด นอกจากจะคงสถานภาพสมาชิกกลุ่มดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประเภท Emerging Markets แล้ว ยังได้รับการประกาศคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี 2561 ซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดด ยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก โดยการประเมินจากผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s ของกลุ่มทรู ซึ่งประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ในปีนี้ กลุ่มทรูยังคงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series โดยติดอันดับในกลุ่ม Emerging Index และ ASEAN 5 Index ด้วยคะแนนประเมินที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคธุรกิจอื่นๆของประเทศในปีนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน ”

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกถึง 2 ดัชนีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยื่นที่ชัดเจนของกลุ่มทรู โดยทุกคนในองค์กรต่างตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ และด้วยความเชื่อมั่นในการมีกันและกัน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นำศักยภาพนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสาร ร่วมสร้างคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ การคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งกระบวนการ และนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเสริมศักยภาพของคู่ค้าและบุคคลากรขององค์กรในทุกๆ ด้าน ตลอดจนสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและ กลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตต่อไป”ถูกใจบทความนี้  1