CAT หนุนภูเก็ตนำระบบสมาร์ตแทร็กกิ้ง บูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยวแบบ Command Center ฟื้นความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน

นายศุภกิจ ยอดแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำทีมงานร่วมกับพันธมิตรนำเสนอโครงการบริหารจัดการแบบ Command Center เพื่อจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลในฝั่งอันดามันให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ   โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนภูเก็ตกลุ่มจังหวัดอันดามันเข้าร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61

      
            
            การบริหารจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบ Command Center  มุ่งเน้นใช้อุปกรณ์ IoTระบบแทรกกิ้งอัจฉริยะ โดยสื่อสารผ่านโครงข่าย LoRa ในรูปของริสต์แบนด์และเสื้อชูชีพ  ทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์กลางที่บูรณาการข้อมูลและความร่วมมือทุกภาคส่วน เช่น  ระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยวโดยสแกนหนังสือเดินทางบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ริสต์แบนด์ , การตรวจสอบนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางทางทะเลด้วยริสต์แบนด์และกล้อง CCTV ,  การติดตามในทะเลด้วยเสื้อชูชีพ LoRa Life Jacket  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและติดตามอำนวยความสะดวก พร้อมประสานความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้  กลุ่มเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ได้ตื่นตัวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและเชื่อว่าการใช้ระบบ
 Command Center ดังกล่าวจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและฟื้นความมั่นใจการท่องเที่ยวได้  โดยเตรียมผลักดันเป็นเป็นรูปธรรมและขยายผลใช้งานเพื่อความปลอดภัยให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทะเลบริเวณอ่าวพังงาทั้งหมด เกาะยาว  เกาะพีพี เกาะราชา  ทั้งอุทยานทางทะเลอีกหลายแห่ง  และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นระบบที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ก่อนขยายผลใช้งานให้ครบทั้งกลุ่ม 6จังหวัดอันดามันต่อไปถูกใจบทความนี้  1