Google Chrome Remote Desktop ย้ายจาก App ไปสู่การใช้งานบนเว็บแทน

ที่ผ่านมา Google ได้ให้ใช้งาน Chrome Remote Desktop เป็นโปรแกรมติดตั้งลงบนตัวเครื่อง ทว่าสำหรับปัจจุบันนี้สามารถเข้าใช้งานดังกล่าวได้ผ่าน remotedesktop.google.com/access เผื่อกรณีโปรแกรมดังกล่าวหายไปจากเครื่องซึ่งยังคงใช้งานได้เหมือนตอนเป็นโปรแกรมทุกประการ

ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปัน Desktop หรือร้องขอสิทธิเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้จาก Remote Support Menu ซึ่งมันจะ gen code ให้อัตโนมัติออกมาเป็นตัวเลข 12 หลัก และต้องใช้รหัสดังกล่าวภายใน 5 นาที

สำหรับการใช้งาน Remote Desktop ผ่านโปรแกรมจะยังคงสามารถใช้งานได้จนถึง 30 มิถุนายน 2019 หลังจากนั้นจะต้องไปใช้งานผ่านช่องทางเว็บแทน

Sourceถูกใจบทความนี้  2