ซีเกท เทคโนโลยี ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และผลการดำเนินงานประจำปี 2565

 

“ยังมีความท้าท้ายในระดับมหภาคที่เราต้องประสบอย่างต่อเนื่องในไตรมาสต่อไป ด้วยปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ทำให้ซีเกทต้องลดกำลังการผลิตเพื่อรักษาสมดุลของอุปทานในสภาวะที่กลุ่มลูกค้าของเรากำลังเผชิญกับความผันผวนด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค รวมถึงภาวะสินค้ากลุ่ม non-HDD ที่กำลังขาดตลาด โดยที่ซีเกทมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อปกป้องผลกำไรให้คงอยู่ต่อไป ซีเกทยังคงมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตของความต้องการโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ยังมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซีเกทยังอยู่ในตำแหน่งทางการตลาดที่ดีในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวด้วยแผนการวางจำหน่ายสินค้าที่แข็งแกร่ง ความเข้าใจผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม และการดำเนินงานอย่างมีวินัยที่เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว”

 

  • ตัวเลขที่สำคัญของไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565

– รายได้รวม อยู่ที่ 2.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

– กำไรขั้นต้นที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน (GAAP Operation margin) คิดเป็น 28.9% : กำไรขั้นต้นที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP operation margin) คิดเป็น 29.3%

– กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน (GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 1.27 ดอลลาร์สหรัฐ : กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 1.59 ดอลลาร์สหรัฐ

  • ตัวเลขที่สำคัญของปี 2565

– รายได้รวมอยู่ที่ 11.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

– กำไรขั้นต้นที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน (GAAP Operation margin) คิดเป็น 29.7% : กำไรขั้นต้นที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP operation margin) คิดเป็น 30.1%

– กำไรจากการดำเนินงานที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน(GAAP Operation margin) คิดเป็น 16.8% : กำไรจากการดำเนินงานที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP operation margin) คิดเป็น 18.4%

– กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน (GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 7.36 ดอลลาร์สหรัฐ : กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 8.18 ดอลลาร์สหรัฐ

– กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระ อยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

– คืนเงินจำนวน 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้ผู้ถือหุ้นผ่านทางเงินปันผล

– รายได้ที่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคิดเป็น 74% ของรายได้รวมที่ได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ทั้งปี

 

ผลประกอบการประจำไตรมาส

GAAP               Non-GAAP

                                                                                    ไตรมาส 4/2565                   ไตรมาส 4/2564                                                                                           ไตรมาส 4/2565                    ไตรมาส 4/2564

รายได้ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) $   2,628 $   3,013 $   2,628 $   3,013
กำไรขั้นต้น   28.9 %   29.4 %   29.3 %   29.6 %
กำไรจากการดำเนินงาน   13.7 %   16.8 %   16.1 %   18.1 %
รายได้สุทธิ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) $ 276 $ 482 $ 345 $ 466
กำไรต่อหุ้นปรับลด $ 1.27 $ 2.07 $ 1.59 $ 2.00

 

ผลประกอบการประจำปี

GAAP               Non-GAAP

                                                                        ปีดำเนินการ 2565            ปีดำเนินการ 2564                                                                                                  ปีดำเนินการ 2565               ปีดำเนินการ /2564

รายได้ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) $   11,661 $   10,681 $   11,661 $   10,681
กำไรขั้นต้น   29.7 %   27.3 %   30.1 %   27.7 %
กำไรจากการดำเนินงาน   16.8 %   14.0 %   18.4 %   15.4 %
รายได้สุทธิ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) $ 1,649 $ 1,314 $ 1,833 $ 1,381
กำไรต่อหุ้นปรับลด $   7.36 $ 5.36 $   8.18 $   5.64

 

ซีเกทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกระแสเงินสดอิสระ อยู่ที่ 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสที่ 4 ของรอบดำเนินการปี 2565  ในปีดำเนินการ 2565 บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระอีก 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังสามารถรักษางบดุลให้แข็งแกร่ง โดยระหว่างไตรมาสที่ 4 บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสด เป็นเงิน 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 6 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 486 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในรอบปีดำเนินการ 2565 บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดเป็นเงิน 610 ล้านดอลลาร์สหรัฐและใช้เงิน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อหุ้นสามัญคืน จำนวน 20 ล้านหุ้น หรือ 9% ของหุ้นทั้งหมด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ที่ 615 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสนี้มีการออกหุ้นสามัญจำนวน 210 ล้านหุ้น

สามารถเข้าไปดูเอกสารทางการเงินของบริษัทได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของซีเกท ที่ investors.seagate.com

เงินปันผลประจำไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินปันผลประจำไตรมาส อยู่ที่ 0.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ครอบครองหุ้นภายในวันที่ 21 กันยายน 2565  โดยการจ่ายเงินปันผลในอนาคตเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของซีเกท โดยพิจารณาจากการดำเนินงาน เงินสดคงเหลือ กระแสเงินสด ความต้องการเงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มธุรกิจ

แนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ของรอบดำเนินการปี 2566 มาจากการสันนิษฐานและการคาดการณ์ โดยผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากนี้ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ดังที่ได้ชี้แจงในบันทึกข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ซีเกทได้ให้ข้อมูลการคาดการณ์ผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ของรอบดำเนินการปี 2566 ดังนี้:

  • รายได้ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลบวกหรือลบ อยู่ที่ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (non-GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลบวกหรือลบ อยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐ

###ถูกใจบทความนี้  0