Esri Thailand จับมือ นิด้า ถ่ายทอดความองค์รู้เทคโนโลยี GIS ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดงานตรงจุด

Esri Thailand ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านการพัฒนาการศึกษากับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พร้อมส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ความร่วมมือระหว่าง Esri Thailand และนิด้า เริ่มประเดิมกิจกรรมแรกโดย Esri Thailand จะเข้าไปสนับสนุนในด้านความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี GIS ผ่าน “ศูนย์ปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชุมชนและท้องถิ่น (Smart City and Smart Local Training Center)” ของนิด้า ซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญที่รวบรวมเทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดสู่การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ยกระดับศักยภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากรในระยะยาวร่วมกัน

เป้าหมายระยะยาวของความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้เทคโนโลยี GIS ให้กับนักศึกษาและบุคลากรแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ สู่เป้าหมายสำคัญสูงสุดในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

 

ค้นพบศักยภาพของ Location Intelligence เต็มรูปแบบได้ที่ www.esrith.comถูกใจบทความนี้  0