Western Digital

เวสเทิร์น ดิจิตอล เร่งเดินหน้าสู่อนาคตของสถาปัตยกรรมการประมวลผลรุ่นใหม่ เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมสำหรับ Big Data และ Fast Data

 เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป (NASDAQ: WDC) ประกาศที่งาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ RISC-V Workshop ครั้งที่ 7 ว่าจะก้าวเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่การใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบเปิดกว้างที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นในโลกที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง