ยกเลิกสำเนาบัตร

ทักทายวันพุธ 2/5/2561 – สิงหาคมปีนี้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นครั้งที่ 3

ข่าวดี (อีกครั้ง) มีการประกาศให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านออกมาอีกจนได้ หลังจาก ไม่ได้ผลมาตลอด