amata

ATSI บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ AMATA มองหาแนวโน้มความเป็นไปได้ในธุรกิจใหม่ ๆ มุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ATSI บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ AMATA
มองหาแนวโน้มความเป็นไปได้ในธุรกิจใหม่ ๆ
มุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย