Bath Digital

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวัน ไทยพร้อมหรือยังกับ เงินบาทดิจิทัล?!

… ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินดิจิทัลนั้น ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแล้ว ซึ่งการมาของระบบการเงินจะทำให้วิถีชีวิตและการใช้จ่ายของผู้คนเปลี่ยนไป โดยที่ผ่านมาประชากรส่วนใหญ่ในไทยเริ่มเปลี่ยนจากการใช้เงินสด เป็นการเรียนรู้การใช้เงินแบบเอิเล็คทรอนิกส์ หรือ e-money และอีกไม่นานเราจะต้องก้าวข้ามไปสู่ยุคของเงินดิจิทัล ซึ่งจะมีการใช้ระบบ Blockchain ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัยสูง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีแผนจะเริ่มทำ Pilot Test เพื่อทดสอบการใช้เงินบาทดิจิทัล สำหรับการใช้งานในภาคประชาชน หรือ Retail CBDC ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีหน้านี้ (ปี 2022) …