bypass app store

ทักทายวันพุธ 22/8/2561 – Netflix พยายามที่จะให้ลูกค้าจ่ายตรงกับ Netflix แทน App Store

Netflix กำลังเลี่ยง App Store สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
ปัจจุบัน Netflix จ่ายค่าธรรมเนียมปีแรก 30% ให้กับ Apple และ 15% สำหรับค่าธรรมเนียมปีต่อๆไป