chrome remote desktop

Google Chrome Remote Desktop ย้ายจาก App ไปสู่การใช้งานบนเว็บแทน

ที่ผ่านมา Google ได้ให้ใช้งาน Chrome Remote Desktop เป็นโปรแกรมติดตั้งลงบนตัวเครื่อง ทว่าสำหรับปัจจุบันนี้สามารถเข้าใช้งานดังกล่าวได้ผ่าน remotedesktop.google.com/access เผื่อกรณีโปรแกรมดังกล่าวหายไปจากเครื่องซึ่งยังคงใช้งานได้เหมือนตอนเป็นโปรแกรมทุกประการ