Digital Intelligent Nation 2018

เอไอเอส ย้ำวิสัยทัศน์พร้อมเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประกาศเปิดตัว 3 แพลตฟอร์ม IoT, VDO,VR

เพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เอไอเอส จึงประกาศเจตนารมณ์การเป็น Digital Platform for Thais ด้วยการเปิดตัว 3 แพลตฟอร์ม