google mobile services

ทักทายวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020: Huawei ยืนยันรุ่นเดิมยังใช้ GMS ต่อได้

ช่วงก่อนหน้านี้สัญญาอนุญาตสิทธิทางซอฟต์แวร์ของ Huawei ได้หมดลงนั่นหมายความว่าทางบริษัทขาดสิทธิในการใช้งานไม่ใช่แต่เพียง Google Mobile Services เท่านั้น แต่จะรวมไปถึงการใช้งาน Android ด้วยซึ่งผลกระทบแรกที่คาดว่าจะตามมาเลยคือไม่ได้แม้แต่การอัพเดท