huawei app gallery

Huawei App Gallery มีผู้ใช้งานกว่า 530 ล้านคนแล้ว

Huawei เปิดเผยข้อมูลของ App Gallery ภายหลังอัพเดทล่าสุดว่ามีผู้ใช้งานที่กำลัง Active ในเดือนที่ผ่านมากว่า 530 ล้านคนซึ่งเติบโตในอัตราร้อยละ 83 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผู้ใช้งาน 384 ล้านคน