ipo

Xiaomi เตรียมเปิด IPO ในฮ่องกง

Xiaomi เตรียมเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (IPO: Initial Public Offering) ในประเทศฮ่องกงซึ่งนับว่าน่าสนใจไม่น้อยที่จะมีการเพิ่มทุนให้กับบริษัทโดยการเสนอขายหุ้นข้ามประเทศกันแบบนี้