mother day

ทักทายวันแม่ 12 สิงหาคม 2561

       แม่ของเราท่านเปรียบเป็นเหมือนนางฟ้า        ท่านอบรมเลี้ยงเรามาถึงวันนี้
ก็เพราะรักจากหัวใจที่ท่านมี                                  เป็นรักที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน
       ตั้งแต่เล็กเฝ้าเลี้ยงดูแลลูกน้อย                      ไม่ให้ใครมาทำร้ายแม่หวงแหน
ลูกทุกคนเมื่อเติบโตจงตอบแทน                          เพราะแม่แสนดีกว่าใครในโลกา