Odini

เอไอเอส รุกสู่บทบาทผู้ให้บริการ E-wallet Platform แก่ลูกค้าองค์กรและภาคธุรกิจ เต็มรูปแบบ ล่าสุด ร่วมกับ บลน.โรโบเวลธ์ พัฒนาระบบรับชำระเงินบนแอปพลิเคชัน Odini

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส (ซ้ายสุด) ร่วมกับ นายชลเดช เขมะรัตนา คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด