one ui 2.0

Samsung One UI 2.0 จะพัฒนา Face Recognition ให้ดีขึ้นอีก

บน Android 10 Beta ที่เหล่า Galaxy S10 Series ต่างได้ลองทดสอบกันไปก่อนหน้านั้นพบว่านอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของ One UI แล้วยังมีฟีเจอร์ใหม่อีกสองสิ่งที่มีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง Face Recognition ด้วย