PLANETCOMM

CAT จับมือ PLANETCOMM เริ่มโครงการต้นแบบเพื่อบูรณาการกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ

ความร่วมมือในโครงการต้นแบบเพื่อบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เกิดขึ้นจากการที่ในประเทศไทยได้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งแบบอนาล็อกเดิม และแบบดิจิตอลที่ใช้สัญญาณ IP ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐเป็นจำนวนมาก โดยการติดตั้งกล้องทั้ง 2 ระบบ